ﺑﺎﻗﺮی ,ﺑﺎﻗﺮ ,ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎﻗﺮ

ﯾﻪ همکلاسی داشتیم اﺳﻤﺶ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﻮد

استاد همیشه اول ﻓﺎمیلو می گفت ﺑﻌﺪ اسمو

وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ بار ﺻﺪاش ﮐﺮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎﻗﺮ ﺑﯿﺎد!!!

با ﺣﺮﮐﺖ زﯾﮕﺰاﮐﯽ رفت ﭘﺎی ﺗﺨﺘﻪ!!

استاد گفت: چته؟

ﭘﺴر :ﺧﻮدﺗﻮن ﮔﻔﺘﯿﻦ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎ.. ﻗﺮ ﺑﯿﺎد!!

 

ﻫﯿﭽﯽ دﯾﮕﻪ! ﮐﻞ ﮐﻼس ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ

منبع اصلی مطلب : بروبچ هفشجاني(◕‿◕)
برچسب ها : ﺑﺎﻗﺮی ,ﺑﺎﻗﺮ ,ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎﻗﺮ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎﻗﺮ